KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 PRZEDSZKOLE NR 79

 

Dyrektor Przedszkola nr 79 w Warszawie, na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zwanego dalej Rozporządzeniem, informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Nr 79 w Warszawie jest Dyrektor Przedszkole nr 79 w Warszawie z siedzibą przy ul. Kajakowej 10, 02-838 Warszawa reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola Nr 79 Warszawie, który na podstawie art.6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 79 w Warszawie jest osoba wyznaczona przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.
  3. Odbiorcą danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
  4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki. Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z przepisów prawa.
  6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 79 każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.